Energielabel Utiliteitsbouw moet beter

Energielabel_U-bouw_EnsocMagazine_2014-02 De Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD) heeft als doel het energiegebruik in gebouwen in de Europese Unie te verminderen. Op 16 december 2002 werd de richtlijn vastgesteld door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. De richtlijn werd in Nederland geïmplementeerd met het Besluit energieprestatie gebouwen. Op 19 mei 2010 werd de EPBD herzien. Als gevolg van deze richtlijn heeft de energieadviesbranche in Nederland een stevige impuls ondervonden. Tools Voor de gebouwde omgeving heeft de EPBD onder andere geleid tot de ontwikkeling van instrumenten als het energieprestatieadvies voor woningen (EPAW) en voor utiliteitsbouw (EPA-U). Tools die voor woningen en gebouwen inzicht geven in de energieprestatie en de bouwkundige en installatietechnische verbetermogelijkheden. Vanaf het begin van de invoering is met name de EPA-W aanpak onderwerp geweest van tal van discussies over kwaliteit en betrouwbaarheid. Naar aanleiding hiervan zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd die moesten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de uitgebrachte labels en adviezen. Zo zijn de (voor) opleidingseisen aangescherpt, is er een verplicht examen ingesteld en is de rekenmethodiek verbeterd. Epa-u Ook op het gebied van de EPA-U blijkt nu dat er behoefte is aan verbeteringen. De kwaliteit van de EPA-U labels blijkt in sommige gevallen onvoldoende, zo meldde de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) vorig jaar in een rapport. Naar aanleiding van dit rapport zijn er Kamervragen gesteld aan minister Blok hoe hij de kwaliteit van de EPA-U labels denkt te gaan verbeteren. Minister Blok heeft vervolgens contact gezocht met FedEC en ons uitgenodigd om actief mee te denken over het verbeteren van de kwaliteit van de labels. FedEC heeft deze uitnodiging met beide handen aangegrepen omdat wij van mening zijn dat het kwaliteitsvraagstuk in eerste instantie thuishoort bij de branche zelf. Daar zitten immers de experts en ligt het grootste belang om een goed product te leveren en een goede naam op te bouwen. FedEC heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en een van haar doelstellingen is om het aanzien van de beroepsgroep te vergroten. Helaas is het in de energieadviesbranche ook nodig om het kaf van het koren te scheiden. Wij hebben dan ook een aantal heldere ideeën hoe we de kwaliteit van de EPA-U labels kunnen verbeteren. (Bij)scholing Een van de conclusies van het ILT-rapport is dat niet alle adviseurs op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen in methodiek en eisen ten aanzien van bepalingen. FedEC is dan ook van mening dat adviseurs periodiek bijgeschoold zouden moeten worden. Op dit moment ontwikkelt FedEC dergelijk bijscholingstraject en onderzoeken we of het wenselijk is dat adviseurs periodiek getoetst worden op hun kennisniveau. Erkenningsregeling FedEC heeft de afgelopen jaren hard gewerkt een erkenningsregeling (het FedEC-certificaat van erkenning). Dit door FedEC verstrekte certificaat geeft aan dat de houder voldoet aan kwaliteitseisen met betrekking tot zijn beroepsuitoefening, vakbekwaamheid en onafhankelijkheid. Een dergelijke erkenningsregeling geeft invulling aan de Energy Efficiency Directive, de Europese richtlijn voor energiebesparing die eisen stelt aan de genoemde criteria. Op 11 april is de Raadkamer voor kwaliteitsborging van het Certificaat van Erkenning van FedEC officieel geïnstalleerd en daarmee is de erkenningsregeling een feit. FedEC is voornemens om de erkenningsregeling verder uit te breiden voor de EPA-U adviseurs. Hiermee wordt ons inziens een positieve impuls gegeven aan het niveau van de EPA-U adviseurs. Kwaliteitscontrole Momenteel ligt de kwaliteitscontrole van de EPA-U geheel bij de Certificerende Instellingen (CI’s). Geconstateerde afwijkingen worden momenteel alleen gedeeld met de betrokken adviseurs en adviesbedrijven maar worden niet op een hoger niveau met elkaar vergeleken. FedEC is van mening dat een uitwisseling van de bevindingen tussen CI’s en de branchevereniging wenselijk is. In de komende periode zal FedEC het gesprek aangaan met de CI’s en kijken op welke wijze er meer lering getrokken kan worden uit geconstateerde bevindingen en afwijkingen. FedEC is een platform van energieadviseurs die zien dat samenwerking en informatie uitwisseling onontbeerlijk zijn om een gezonde en stabiele branche neer te zetten. Om de kwaliteit van de EPA-U te kunnen verbeteren zullen wij ons met eenzelfde houding opstellen naar alle andere betrokken partijen. Wij zullen de komende periode de consensus zoeken en streven naar een door alle betrokken partijen gedragen aanpak die uiteindelijk zal leiden tot betrouwbare en kwalitatief hoge adviezen voor de eindgebruikers