Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd.  Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan rapporteert u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna rapporteert u uw maatregelen eens per 4 jaar.

Bedrijven met EED-audit

De informatieplicht geldt ook voor organisaties welke moeten voldoen aan de EED en elke 4 jaar een energie auditrapport laten opstellen. Ook hier zijn de Erkende Maatregelen het uitgangspunt.

Uitzonderingen informatieplicht

Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem, type C-bedrijven en deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) zijn vrijgesteld.

Hulp bij de informatieplicht?

Als uw bedrijf energie wil besparen en gegevens wilt aanleveren in het kader van de informatieplicht kunt u een beroep doen op onafhankelijke adviseurs van Duurzaam Energieloket. Wij kijken niet alleen naar de erkende maatregelen, maar zoeken naar integrale oplossingen die uw bedrijf verder helpen. Naast hulp bij het tijdig melden van uw energiebesparende maatregelen kunnen wij bedrijven tevens ondersteunen bij het onderzoek naar besparingsopties. 

Aan welke wettelijke verplichtingen moet uw bedrijf voldoen – Wetchecker energiebesparing
Op de website van RVO vindt u een hulpmiddel waarin u in korte tijd inzicht krijgt in de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf, dit hulpmiddel heet de ‘Wetchecker energiebesparing’.

Meer info over de informatieplicht energiebesparing via de website van RVO.